Criteris ambientals

MónNatura Pirineus aposta per oferir-vos una estada amb el menor impacte possible sobre l’entorn. Per això us informem de com ho fem i de com podeu col·laborar amb nosaltres.

Criteris ambientals que aplica el centre MónNatura Pirineus

Recollida selectiva

El centre aposta per la recollida selectiva dels residus i el seu aprofitament posterior per tal de reduir l’impacte ambiental que aquests provoquen en el medi. Se separa el paper i el cartró, el vidre, els envasos lleugers (llaunes, plàstics, brics), les restes de menjar, l’oli de cuina, els fluorescents, els metalls, pintures, les piles i diversos residus d’oficina.

Separeu correctament les diverses fraccions de les deixalles i dipositeu-les en els contenidors corresponents que hi ha al centre.

Estalvi d’aigua

L'aigua és un recurs natural vital i un bé escàs, per això cal fer-ne un ús racional. El centre disposa de sistemes d’estalvi d’aigua (tancament automàtic temporalitzat de les aixetes, cisternes amb interrupció de descàrrega i de doble descàrrega) i realitza un bon manteniment de les instal·lacions.

Els WC de les habitacions tenen doble polsador: un permet el buidat total de la cisterna i l’altre, el buidat parcial.

Feu un ús racional de l’aigua i utilitzeu només la que necessiteu.

Eficiència energètica

El caràcter limitat dels recursos naturals, l’impacte que genera l’obtenció de l’energia i l’increment del seu consum són arguments suficients per introduir criteris d’estalvi i d’eficiència energètica en les instal·lacions. El centre fa ús de les energies renovables (plaques solars fotovoltaiques, captadors solars tèrmics, caldera de biomassa), disposa d’instal·lacions energèticament eficients (calefacció per terra radiant, equips de consum eficients) i aprofita la llum natural (façana orientada al sud, lluernes).

Apagueu els llums de les habitacions i d’altres dependències quan no les utilitzeu.

No obriu la finestra amb la calefacció engegada.

Tanqueu els porticons de les finestres quan es faci fosc, tant de les habitacions com de les altres estances.

Tanqueu les portes dels passadissos quan passeu d’una zona a una altra.

Integració paisatgística

El centre està integrat arquitectònicament en el seu entorn, i no suposa cap impacte ambiental significatiu en el paisatge.

Soroll

El centre és respectuós amb l’entorn i es té especial cura en mantenir un control acurat dels nivells de soroll.

No utilitzeu aparells de música a l’exterior del centre.

No crideu.